प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) पोकळ्या निर्माण करणारे यंत्र